Park Rozrywki Rabkoland
Loading...

Regulamin

Regulamin sprzedaży usług

 

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Biletów. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.

 

§1.Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nie osiągnięcia pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca - Podmiot sprzedający możliwość skorzystania z usługi w obiekcie usługowym. Dane rejestrowe i kontaktowe do Sprzedawcy widoczne są w Panelu sprzedaży, tuż pod przyciskiem finalizacji zamówienia. Administratorem i sprzedawcą serwisu internetowego jest firma Rabkoland Wanda Wiecha Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, ul. Juliusza Słowackiego 16 , 40-094 Katowice, NIP: 9540011408, REGON: 270656777
 4. Bilet - potwierdzenie zawarcia umowy na skorzystanie z usługi wejścia na teren Parku Rozrywki Rabkoland zawartej ze Sprzedawcą, w określonym lub do określonego na Wejściówce terminie, w godzinach i datach otwarcia obiektu usługowego i, o ile jest to wyraźnie wskazane podczas zakupu i na Bilecie, po uprzedniej rezerwacji terminu. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo skorzystać z usług, Bilet upoważnia do skorzystania z usług przez jedną osobę
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Biletów.
 6. PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, reprezentowaną przez:
  - Jacka Kineckiego – Prezesa Zarządu
  - Michała Hulla – Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego
  zwaną dalej „PayPro
 7. Panel sprzedaży - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujących się w serwisie internetowym Sprzedawcy.

 

§2. Rodzaje, zakres i warunki świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy następującą usługi za pomocą Panelu sprzedaży:
  • usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,
  • usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Bilety,
  • usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Biletu.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych poprzez Panel sprzedaży, są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet w przeglądarkach; posiadanie aktualnego, czynnego prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 

§3. Zasady świadczenia usług droga elektroniczna oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Klienta korzystania z usług udostępnionych przy pomocy Panelu sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Panelu sprzedaży, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mail biletu, która zostaje zakończona po przesłaniu Wejściówki na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Możliwość korzystania z usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Biletu, usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Biletu, uzależniona jest od złożenia zamówienia na Bilety, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.
 3. Usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Wejściówki następuje po zawarciu umowy sprzedaży Biletów. Usługę umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie Biletów Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
 4. Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z ofertą Sprzedawcy jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Klienta. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej na której znajduje się Panel sprzedaży oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

 

§4. Zawieranie umów kupna i sposób zapłaty

 1. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Biletu lub Biletów dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz Regulamin Rabkolandu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane.
 2. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do płatności" nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu płatności online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu płatności online.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest System płatności online.
  Dostępne są szybkie przelewy internetowe oraz formy płatności następujących kart:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Polcard
  • Maestro
 5. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej, powinien on niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. Jeśli System płatności online nie odnotuje płatności za zamówienie w określonym czasie, zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone do Klienta. W celu ponownego zamówienia Biletu należy wypełnić na nowo formularz zamówienia i wykonać płatność.
 6. Klient, który dokona skutecznej zapłaty, zawiera umowę sprzedaży. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie Bilety na adres e-mail podany w formularzu Panelu sprzedaży.

 7. Bilet stanowi dowód zakupu.

 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupione Bilety, w przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych Biletów sumuje się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez klienta wyborze sposobu płatności i ew. dostawy zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy (podsumowanie), przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.

 9. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 10. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień — korzystania z usługi, w terminie i na warunkach oznaczonych podczas zakupu i na Bilecie a także na warunkach Regulaminu Obiektu, o ile tej Regulamin Obiektu został wskazany podczas zakupu.

 11. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

 12. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

 13. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych.

 

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Dla Biletów, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i które dotyczą umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
 2. Jeśli pkt. 1 nie ma zastosowania oraz jeżeli:
  1. Wejściówka nie została wykorzystana przez Klienta,
  2. Data realizacji Wejściówki nie została jeszcze przekroczona, w ciągu 14 dni od zakupu Wejściówki Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać Bilet, która jest przedmiotem zwrotu.
 3. O ile zwrot jest możliwy, zwrot płatności dla Klienta jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do zakupu Biletu.
 4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Klienta o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do nabycia Wejściówki i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Klienta nie zgodzi się na zamianę, Sprzedawca zwróci do 7 dni od poinformowania Klienta o rozwiązaniu umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Wejściówki, której dotyczy umowa. 

 

§6. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy ze Sprzedawcą. Klient zawiadamia o tym niezwłocznie Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży, Zgłoszenie powinno zawierać Bilet, której dotyczy reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia.
 3. Każdą pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
 4. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi Świadczonej drogą elektroniczną.

 

§7. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umowa zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią — mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę), Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Panelu sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).
 4. Sprzedawca wskazuje, iż nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j).

 

 

Polityka prywatności zgodna z RODO

 

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym (dalej jako „Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest firma Rabkoland Wanda Wiecha Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, ul. Juliusza Słowackiego 16 , 40-094 Katowice, NIP: 9540011408, REGON: 270656777
Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Serwisu internetowego.
Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

 

DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
jest firma Rabkoland Wanda Wiecha Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna, ul. Juliusza Słowackiego 16 , 40-094 Katowice, NIP: 9540011408, REGON: 270656777.
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
poczty elektronicznej: [email protected]
poczty tradycyjnej: Podhalańska 2A , 34-700 Rabka Zdrój
formularza kontaktowego, który możesz znaleźć pod adresem: https://www.rabkoland.pl/kontakt/
telefonu: 570 390 988.

 

DANE OSOBOWE, CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i ew. numer telefonu, przetwarzane będą przez Sprzedawcę i odpowiednio umocowane podmioty przetwarzające wyłącznie w celu świadczenia usług oraz spełnia świadczeń względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień wynikających z realizacją Wejściówki, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie zakupu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania jej danych i zapomnienia. W tym celu Klient powinien kontaktować się z Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży.
Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Sprzedawcy należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.

 

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z obsługą sprzedaży biletów, voucherów, karnetów korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:

 • firmom zapewniającym nam oprogramowanie do sprzedaży,
 • dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi,
 • dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 • podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
 • W przypadku wysłania do ciebie przesyłki drogą tradycyjną także: firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
 • W przypadku wysyłania do ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:
 • podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter.

Może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zawarcie z tymi podmiotami Standardowych klauzul umownych.

 

PROFILOWANIE

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób.

 

COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

 

GOOGLE ANALYTICS

Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics należącego do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki cookie są zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, a następnie przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie oraz monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Instalowane przez Google Analytics pliki cookies nie pozwalają na identyfikację osobową Użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe. Ponadto Google Analytics korzystają z ciasteczek, które pozwalają na innych stronach wyświetlać reklamy personalizowane, prowadzić kampanie marketingowe, które są bardziej interesujące dla użytkowników Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika Serwisu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP Użytkownika Serwisu zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US PrivacyShield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. F RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk. Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których Użytkownik Serwisu korzysta przy przeglądaniu Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika Serwisu). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics Zmiana ustawień dotyczących cookies. Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci - domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Firefox
 • w przęglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:

 • sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
 • stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.